• Strona główna › Towarzystwo › Statut

  Statut

  STATUT

  POLSKIEGO TOWARZYSTWA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

   

  Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

  § 1.

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Interwencji Kryzysowej, w dalszej części statutu zwane w skrócie: „Towarzystwem”.

  2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej: „PTIK”.

  3. Nazwa i logo Towarzystwa są prawnie zastrzeżone.

   

  § 2.

  1. Towarzystwo działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.2001. Nr 79 poz. 855) oraz niniejszego Statutu.

  2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.

  3. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w szczególności w zakresie wydawania książek, czasopism, badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, edukacji i innej działalności usługowej oraz wydawniczej, pomocy społecznej oraz praktyki lekarskiej.

   

  § 3.

  1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

  2. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

   

  § 4.

  1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Wrocław.

  2. Celem zintensyfikowania działalności Towarzystwa na określonym obszarze może ono tworzyć terenowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej.

   

  § 5.

  Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym zakresie działania.

   

  § 6.

  Towarzystwo opiera swoją działalność na społecznej pracy swoich członków, funduszach uzyskiwanych ze składek członkowskich, prowadzonej działalności gospodarczej oraz dotacjach i darowiznach.

   

  Rozdział 2. Cele i sposoby działania.

  § 7.

  Celem Towarzystwa jest:

  a)     rozwijanie i popularyzowanie idei i metod interwencji kryzysowej,

  b)     wspieranie wzajemnej wymiany i wspólnych działań dotyczących kwestii zawodowych interwentów kryzysowych w Polsce i zagranicą,

  c)     współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie nauczania, stosowania i rozwijania interwencji kryzysowej,

  d)     reprezentowanie polskich interwentów kryzysowych, zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Interwencji Kryzysowej, wobec władz państwowych, samorządowych oraz krajowych i międzynarodowych organizacji i instytucji,

  e)     podnoszenie poziomu wiedzy umiejętności interwentów kryzysowych i osob zajmujacych się interwencją kryzysową,

  f)      dbałość o przestrzeganie standardów zawodowych i etycznych w interwencji kryzysowej, zgodnie ze standardami PTIK,

  g)     dbałość o wysoki poziom szkoleń dot. interwencji kryzysowej,

  h)     podnoszenie poziomu usług psychologicznych w zakresie pomocy osobom w sytuacjach kryzysowych,

  i)      promocja i ochrona zdrowia, w tym zdrowia psychicznego,

  j)      rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych,

  k)      niesienie pomocy psychologicznej oraz społecznej jednostkom i grupom w sytuacjach kryzysowych, w tym w szczególności osobom:

  - poszkodowanym na skutek katastrof, klęsk żywiołowych oraz w wypadkach komunikacyjnych,

  - będącym ofiarami wszelkiego rodzaju dyskryminacji,

  - będącym ofiarami przemocy, demoralizacji oraz nałogów,

   

  § 8.

  Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

  a)     współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnych celach działania,

  b)     organizowanie krajowych lub międzynarodowych sesji naukowych, konferencji i wykładów,

  c)     działalność wydawniczą i popularyzatorską,

  d)     prowadzenie szkoleń z zakresu szeroko rozumianej ochrony zdrowia psychicznego oraz interwencji kryzysowej,

  e)     certyfikację trenerów prowadzących szkolenia z interwencji kryzysowej,

  f)      certyfikację osób prowadzących interwencję kryzysową – interwentów kryzysowych

  g)     certyfikacje superwizorów,

  h)     akredytację ośrodków prowadzących szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej,

   

   

  Rozdział 3. Członkowie; ich prawa i obowiązki.

  § 9.

  Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

  a)     zwyczajnych,

  b)     stowarzyszonych,

  c)     honorowych,

  d)     wspierających Towarzystwo.

   

   

  § 10.

  1. Członkami zwyczajnymi są założyciele Towarzystwa.

  2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być ponadto osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące kryteria:

  a)     złożyła pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych,

  b)     ukończyła 18 lat,

  c)     posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  d)     jest zaangażowana w realizację celów zbieżnych z celami statutowymi Towarzystwa,

  e)     posiada pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych,

  f)      opłaci składkę członkowską.

  3. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, podjętej nie później niż w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia wniosku. Niepodjęcie uchwały w w/w terminie równoznaczne jest z odmową przyjęcia w poczet członków zwyczajnych.

  4. Członek zwyczajny Towarzystwa ma prawo:

  a)     czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,

  b)     udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków,

  c)     zgłaszania opinii i wniosków skierowanych do władz Towarzystwa,

  d)     zapoznawania się z planami działania Towarzystwa,

  e)     uczestniczenia w pracach Towarzystwa.

   

  § 11.

  1. Członkiem stowarzyszonym Towarzystwa może zostać osoba, która łącznie spełnia następujące kryteria:

  a)     złożyła pisemny wniosek o przyjęcie w poczet członków stowarzyszonych Towarzystwa,

  b)     posiada pisemną rekomendację co najmniej dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa,

  c)     opłaci składkę członkowską.

  3. Przyjęcie w poczet członków stowarzyszonych Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, powziętej nie później niż w ciągu czterech miesięcy od daty złożenia wniosku. Niepodjęcie uchwały w w/w terminie równoznaczne jest z odmową przyjęcia w poczet członków stowarzyszonych.

  4. Członek stowarzyszony Towarzystwa ma prawo:

  a)     zgłaszania opinii i wniosków skierowanych do władz Towarzystwa,

  b)     zapoznawania się z planami działania Towarzystwa,

  c)     uzyskiwania informacji o działalności Towarzystwa.

   

  § 12.

  1. Członkiem honorowym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, której godność tę nada Zarząd Towarzystwa w uznaniu za szczególne zasługi dla Towarzystwa lub dla realizacji celów zbieżnych z celami statutowymi Towarzystwa.

  2. Członek honorowy Towarzystwa ma prawo:

  a)     zgłaszania opinii i wniosków skierowanych do władz Towarzystwa,

  b)     zapoznawania się z planami działania Towarzystwa,

  c)     uzyskiwania informacji o działalności Towarzystwa.

  d)     udziału z głosem doradczym w obradach władz Towarzystwa.

   

  § 13.

  1. Osoba fizyczna oraz osoba prawna, której zakres działania związany jest z celami statutowymi Towarzystwa lub która pozostaje zainteresowana działalnością Towarzystwa, i która zadeklarowała na jego rzecz pomoc może zostać członkiem wspierającym Towarzystwa.

  2. Członków wspierających Towarzystwa przyjmuje Zarząd Towarzystwa, podejmując stosowną uchwałę.

  3. Członek wspierający Towarzystwo ma prawo:

  a)     zgłaszania opinii i wniosków skierowanych do władz Towarzystwa,

  b)     zapoznawania się z planami działania Towarzystwa,

  c)     uzyskiwania informacji o działalności Towarzystwa.

  d)     udziału z głosem doradczym w obradach władz Towarzystwa.

   

  § 14.

  1. Członkowie Towarzystwa, za wyjątkiem członków honorowych oraz wspierających Towarzystwo, obowiązani są:

  a)     regularnie opłacać składki i inne świadczenia na rzecz Towarzystwa,

  b)     brać aktywny udział w pracach Towarzystwa.

  2. Wszyscy członkowie Towarzystwa obowiązani są przestrzegać Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

   

  § 15.

  Przynależność do Towarzystwa ustaje na skutek:

  a)     śmierci członka Towarzystwa bądź utraty przez niego osobowości prawnej,

  b)     utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku Sądu,

  c)     wykluczenia z Towarzystwa,

  d)     dobrowolnej rezygnacji pisemnej z przynależności do Towarzystwa złożonej na ręce Zarządu,

  e)     rozwiązania Towarzystwa.

   

  § 16.

  1. Wykluczonym z Towarzystwa może być każdy jego członek, który:

  a)     opóźnia się z zapłatą składki członkowskiej dłużej niż 3 miesiące,

  b)     rażąco narusza zasady statutowe Towarzystwa,

  c)     nie przestrzega uchwał władz Towarzystwa,

  d)     nie przejawia aktywnej działalności na rzecz Towarzystwa.

  2. Wykluczenie z Towarzystwa następuje uchwałą Zarządu Towarzystwa.

  3. Od uchwały Zarządu Towarzystwa w sprawie wykluczenia z Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się na ręce Zarządu a rozpatrywane jest na zwołanym w tym celu Walnym Zebraniu Członków. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

   

  Rozdział 4. Władze Towarzystwa.

  § 17.

  Władzami Towarzystwa są:

  a)     Walne Zebranie Członków,

  b)     Zarząd,

  c)     Komisja Rewizyjna.

   

  Walne Zebranie Członków

  § 18.

  Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

   

  § 19.

  1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz na osiem lat jako zebranie wyborcze.

  2. Termin Walnego Zebrania, miejsce jego odbycia i porządek obrad ustala Zarząd Towarzystwa, co najmniej na 3 tygodnie wcześniej, powiadamiając o tym wszystkich członków mających prawo udziału w Walnym Zebraniu tak, aby powiadomienie doręczono im co najmniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zebrania.

  2. Powiadomienie o terminie, miejscu odbycia oraz porządku obrad Zarząd wysyła członkom przesyłką poleconą lub przesyłką nadaną pocztą kurierską.

  3. Zamiast przesyłki poleconej lub przesyłki nadanej pocztą kurierską powiadomienie może zostać wysłane członkowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres e-mail, na który powiadomienie powinno być wysłane.

   

  § 20.

  1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej bądź też na wniosek 1/3 członków zwyczajnych.

  2. Po otrzymaniu wniosku Komisji Rewizyjnej bądź 1/3 członków, o których mowa w ustępie poprzedzającym Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie w terminie
  1 miesiąca od daty otrzymania tego wniosku.

   

  § 21.

  1. W przypadku gdy liczba członków zwyczajnych Towarzystwa przekroczy 150 osób, kompetencje Walnego Zebrania Członków przejmie Walne Zebranie Delegatów.

  2. Dla dokonania wyboru delegatów na Walne Zebranie Delegatów, Zarząd dokonuje podziału terytorium Polski na regiony wyborcze oraz wyznaczy członków Zarządu lub pełnomocników Zarządu do przeprowadzenia wyborów delegatów w poszczególnych regionach. W razie uprzedniego powołania odpowiedniej liczby terenowych jednostek organizacyjnych Towarzystwa, obszary działania tych jednostek stanowić będą regiony wyborcze, a przeprowadzenie wyboru delegatów powierzone zostanie Zarządom tych jednostek.

  3. Zarząd ustala liczbę delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów oraz dokonuje podziału tej liczby na poszczególne regiony, przy zachowaniu zasady proporcjonalności liczby delegatów do liczby członków zwyczajnych Towarzystwa. Liczba delegatów wynosić będzie odpowiednio:

  a)     jeden delegat na 10 członków, jeżeli liczba członków zwyczajnych Towarzystwa jest większa niż 150 a nie przekroczy 1000 osób,

  b)     jeden delegat na 50 członków, jeżeli liczba członków zwyczajnych Towarzystwa jest większa niż 1000 a nie przekroczy 10 000 osób,

  c)     jeden delegat na 100 członków, jeżeli liczba członków zwyczajnych Towarzystwa jest większa niż 10 000 a nie przekroczy 100 000,

  d)     jeden delegat na 1000 członków, jeżeli liczba członków zwyczajnych Towarzystwa jest większa niż 100 000.

  4. Kadencja delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów wynosi 4 lata.

  5. Do Walnego Zgromadzenia Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Walnego Zebrania Członków.

   

  § 22.

  Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

  a)     wybór oraz odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych ich członków,

  b)     rozpatrywanie wniosków i podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych przez Zarząd bądź Komisję Rewizyjną,

  c)     zmiana Statutu Towarzystwa,

  d)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie wykluczenia członka z Towarzystwa,

  e)     podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa oraz o przeznaczeniu majątku rozwiązanego Towarzystwa.

   

  § 23.

  1. Walne Zebranie Członków władne jest do powzięcia uchwał, gdy obecna jest na nim więcej niż połowa ogólnej liczby członków zwyczajnych.

  2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów.

  3. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. W innych sprawach głosowanie jest jawne, chyba, że Walne Zebranie Członków, bezwzględną większością głosów postanowi inaczej.

   

  Zarząd Towarzystwa

  § 24.

  1. Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i składa się z co najmniej dwóch członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu.

  2. Kadencja Zarządu trwa 8 lat.

  3. Wyboru Zarządu dokonuje Walne Zebranie Członków powierzając równocześnie funkcję Prezesa Zarządu jednemu z jego członków.

   

  § 25.

  Do kompetencji Zarządu należy:

  a)     reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

  b)     zarządzanie majątkiem Towarzystwa,

  c)     planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa,

  d)     sporządzanie sprawozdania finansowego,

  e)     sporządzanie sprawozdania z działalności,

  f)      przyjmowanie członków, prowadzenie ich ewidencji oraz wykluczanie,

  g)     realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

  h)     zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

  i)      uchwalanie wysokości składek członkowskich i sposobu ich uiszczania,

  j)      uchwalanie budżetu Towarzystwa,

  k)      tworzenie oraz likwidacja terenowych jednostek organizacyjnych Towarzystwa oraz określanie obszaru ich działania,

  l)      powoływanie oraz odwoływanie Zarządu terenowych jednostek organizacyjnych Towarzystwa,

  m)   podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

  n)     określanie wynagrodzenia osób zatrudnionych przez Towarzystwo,

  o)     podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Towarzystwa w innych organizacjach krajowych i zagranicznych,

  p)     wybór delegatów do organizacji, których Towarzystwo jest członkiem,

  q)     rozstrzyganie sporów między członkami wynikłych z ich działalności w Towarzystwie oraz decydowanie w sprawach dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz,

  r)      decydowanie w innych bieżących sprawach niezastrzeżonych do kompetencji inny władz.

   

  § 26.

  1. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, z tym jednak zastrzeżeniem, że gdy głosy rozłożą się po równo, decydujący pozostaje głos Prezesa Zarządu.

  2. Dla skutecznego powzięcia uchwały przez Zarząd wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

   

  § 27.

  1. Zarząd bądź poszczególni jego członkowie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w razie nierealizowania statutowych celów Towarzystwa bądź z innych uzasadnionych powodów.

  2. W razie odwołania Zarządu, kadencja powołanego Zarządu rozpoczyna się na nowo.

  3. W razie odwołania poszczególnego członka Zarządu, kadencja nowo powołanego członka kończy się w raz z końcem kadencji pozostałych członków.

   

  § 28.

  1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje jego Prezes, a w razie niemożliwości zwołania posiedzenia Zarządu przez Prezesa – inny członek Zarządu.

  2. Powiadomienie o terminie, miejscu odbycia oraz porządku obrad Prezes Zarządu lub inny jego członek zwołujący posiedzenie wysyła pozostałym członkom Zarządu za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez tych członków adresy e-mail.

  3. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym winno zostać wysłane co najmniej tydzień przed planowanym terminem posiedzenia.

   

  Komisja Rewizyjna Towarzystwa.

  § 29.

  1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę działalności Towarzystwa i składa się z co najmniej dwóch członków, z których jeden pełni funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

  2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa osiem lat.

  3. Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków powierzając równocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji jednemu z jej członków.

  4. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy z Towarzystwem.

   

  § 30.

  Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  a)     kontrola całokształtu działalności Towarzystwa,

  b)     ocena pracy Zarządu,

  c)     zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Zarządu,

  d)     wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w razie nierealizowania przez nich celów statutowych Towarzystwa,

  e)     wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zebrania Członków.

   

  § 31.

  1. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, z tym jednak zastrzeżeniem, że gdy głosy rozłożą się po równo, decydujący pozostaje głos Przewodniczącego.

  2. Dla skutecznego powzięcia uchwały przez Komisję Rewizyjną wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.

   

  § 32.

  1. Komisja Rewizyjna bądź poszczególni jej członkowie mogą zostać odwołani przed upływem kadencji w razie nierealizowania swoich zadań.

  2. W razie odwołania Komisji Rewizyjnej, kadencja powołanej Komisji rozpoczyna się na nowo.

  3. W razie odwołania poszczególnego członka Komisji Rewizyjnej, kadencja nowo powołanego członka kończy się w raz z końcem kadencji pozostałych członków.

   

  § 33.

  1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji zwołuje jej Przewodniczący a w razie niemożliwości zwołania posiedzenia Komisji przez jej Przewodniczącego – inny członek Komisji.

  2. Powiadomienie o terminie, miejscu odbycia oraz porządku obrad Przewodniczący Komisji lub inny jej członek zwołujący posiedzenie wysyła pozostałym członkom Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez tych członków adresy e-mail.

  3. Powiadomienie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym winno zostać wysłane co najmniej tydzień przed planowanym terminem posiedzenia.

   

   

  Rozdział 5. Terenowe jednostki organizacyjne Towarzystwa.

  § 34.

  1. Terenowe jednostki organizacyjne Towarzystwa tworzone oraz likwidowane są mocą uchwały Zarządu Towarzystwa, który w uchwale o powołaniu jednostki określa jednocześnie obszar jej działania.

  2. Terenowe jednostki organizacyjne nie posiadają osobowości prawnej.

  3. Terenową jednostką organizacyjną kieruje Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej, podejmując decyzje w bieżących sprawach tej jednostki. Do zasad zwoływania posiedzeń Zarządu terenowej jednostki oraz podejmowania przez niego decyzji zastosowanie mają przepisy dotyczące Zarządu Towarzystwa.

  4. Zarząd terenowej jednostki organizacyjnej jest powoływany oraz odwoływany przez Zarząd Towarzystwa oraz podlega jego nadzorowi.

  5. Kadencja Zarządu terenowej jednostki organizacyjnej trwa 8 lat.

  6. Terenową jednostkę organizacyjną tworzą członkowie zwyczajni Towarzystwa zamieszkali na obszarze działania tej jednostki. Członkowie ci mają prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków terenowej jednostki organizacyjnej.

  7. Walne Zebranie Członków terenowej jednostki organizacyjnej uprawnione jest wyłącznie do wydawania opinii oraz niewiążących zaleceń w sprawach bieżącej działalności tej jednostki. Do zasad zwoływania posiedzeń Walnego Zebrania Członków terenowej jednostki oraz podejmowania przez nie uchwał zastosowanie mają przepisy dotyczące Walnego Zebrania Członków Towarzystwa.

   

  Rozdział 6. Majątek Towarzystwa.

  § 35.

  1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:

  a)     składki członkowskie,

  b)     darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej oraz ze sponsoringu,

  c)     dotacje, subwencje, udziały, lokaty,

  d)     dochody z prowadzonej działalności gospodarczej,

  e)     inne wpływy.

  2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Towarzystwa podejmuje Zarząd.

   

  § 36.

  Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa, w tym w sprawach majątkowych, uprawniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.

   

  Rozdział 7. Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa.

  § 37.

  Zmiana Statutu lub rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

   

  § 38.

  1. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa powinna określać sposób likwidacji Towarzystwa oraz cel na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.

  2. Likwidacja Towarzystwa powierzana jest likwidatorom wybranym spośród członków zwyczajnych.